OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Úvodná stránka » Obchodne podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 


I. Úvodné ustanovenie
 

Nižšie uvedené obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúcehoPredávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu je:

Prevádzkovateľ internetového obchodu a predávajúci je:
Futons s.r.o.
Mallého 1164/17
909 01 Skalica
Slovenská republika

IČO: 52076784

DIČ: 2120886295 


Korešpondenčná adresa:
Filip Hladík
Mallého 1164/17
909 01 Skalica
Tel: 0904 212 006
E-mail:info@futons.sk


II.Uzavretie kúpnej zmluvy

Všetky objednávky, podané prostredníctvom elektronického obchodu, sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s platnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
Údaje uvedené kupujúcim musia byť pravdivé a presné.
Formulár elektronickej objednávky vyplnený kupujúcim je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká okamžikom prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po zaplatení kúpnej ceny jeho prevzatím.
Kupujúci sa zaväzuje odobrať záväzne objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu uvedenú na objednávke respektíve vystavenej faktúre.

Ak kupujúci nesplní svoj záväzok odobrať a zaplatiť objednaný tovar, má predávajúci právo odmietnuť ďalšie objednávky tohto nakupujúceho.

Vyplnením registračného formulára alebo objednávky dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Tieto údaje smie použiť predávajúci len v rámci platných predpisov pre zabezpečenie administratívy a účtovníctva firmy.

Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať uhradenie zálohy alebo plnej sumy faktúry pri objednávke nad 500€ alebo pri objednávke atypického rozmeru.

 


III. Expedičná doba a dodacie podmienky

Vami objednaný tovar Vám bude zaslaný prepravnou firmou Toptrans, kedy poštovné a balné hradí predávajúci.

Rôzny tovar má rôznu dobu dodania. Niektorý tovar je na sklade, iný sa vyrába na zákazku alebo sa zadáva do výroby po objednaní. Informujte sa na dodaciu lehotu.


IV. Reklamácie

Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom elektronického obchodu a predpismi platnými v SR pri uzavretí zmluvy .


V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy - vrátenie tovaru

Kupujúci má právo podľa odseku 6 novely občianskeho zákonníka č.367/2000 odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru . Ak sa tak rozhodne, musí odstúpenie od zmluvy doručiť predávajúcemu najneskôr do 14 dní (nerozhoduje dátum odoslania). Táto lehota sa nevzťahuje na tovar vyrobený alebo upravený na prianie zákazníka. Tovar po predchádzajúcej dohode s predávajúcim sa môže odoslať vo vopred dohodnutom termíne. Tovar je nutné zaslať nepoškodený a čo najmenej bez známok užívania alebo opotrebovania. Tovar nie je nutné zaslať v pôvodnom obale späť, predávajúci potom bude účtovať náklady na obstaranie nového obalu. Tovar nie je možné vracať na dobierku. Po obdržaní vráteného tovaru predávajúci do 30 dní zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom. Predávajúci nevracia čiastku za poplatky súvisiace s odoslaním tovaru, s prípadnými nákladmi za uvedenie tovaru do pôvodného stavu v prípade opotrebenia alebo poškodenia pri nedostatočnom zabalení pri vrátení tovaru, a ďalej s nákladmi na obstaranie nového obalu.VI.Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, právo na zmenu ceny

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
tovar sa nevyrába alebo nedodáva,
výrazným spôsobom sa zmenila cena tovaru.

V týchto prípadoch bude kupujúci neodkladne kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ kupujúci zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu vrátená späť.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Platné ceny potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky. Ak je platná cena totožná alebo nižšia ako na objednávke, tovar je dodaný za platnú cenu v okamihu prijatia objednávky. Pokiaľ je cena vyššia, než cena uvedená na objednávke, predávajúci neodkladne o tejto skutočnosti informuje kupujúceho.
 
 
VII. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov.

Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy (vrátane doručenia tovaru), vedenie jeho užívateľského účtu a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúcemu.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho predávané tretím osobám.

Osobné údaje budú spracovávané na dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ prevádza spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä pokiaľ sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 - požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

 

 - požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

 

Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady potrebné na poskytnutie informácie.

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.


VIII. Záverečné ustanovenia

Odovzdaním objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje cenu tovaru, podmienky dodávky a všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odovzdania objednávky, ako aj v deň odoslania objednaného tovaru.
Účastníci sa výslovne v zmysle ust § 262 odsek 1 Obchodného zákonníka dohodli, že nie je podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti platnými zákonmi Slovenskej republiky.

  

DOPRAVA ZDARMA
na všetko


>>Doručenie<<

tatami

do 3 dní

shiatsu a futony - natural

do 3 dní

shiatsu a futony - farebné

do 14 dní

doplnky a neskladový tovar

do 14 dní